Radionika - življenjska polja - rezonanca

RADIONIKA

Temeljna predpostavka radionike je naslednja: obstaja energija, ki prežema vesolje. Umetnost radionike obsega zaznavo, naravnavanje na to energijo in njeno prenašanje.

turnšekBioenergija, vitalna energija, kozmična, življenjska energija, mesmerski magnetizem, prana - vse to so imena, s katerimi je poimenovana življenjska energija, brez katere preprosto ne bi bilo življenja. Ta energija ima neobičajne lastnosti in mogoče jo je uporabiti za izboljševanje človeštva.

Kvantna fizika je potrdila, da svet v svojem najglobljem bistvu ni materialen, kot je bil predstavljen s strani fizike. Seveda zakoni fizike, v nekem statistično gledanem večjem sistemu, navzven držijo, vendar le v redkih primerih, ne pa kot splošno pravilo. Dokazano je, da je svet kot tak sestavljen iz energetskih paketov, ki se enkrat kažejo kot valovna polja, drugič pa kot energetski delci. Dokazano je, da v določenih pogojih ta energija vpliva na človeka ali na njegovo okolje in jo je mogoče nadzorovati pod pogoji, ki jih narekujejo značilnosti te energije. Ta energija je PRED-FIZIČNA, saj gre za energijsko polje okrog snovi. Sama energija ima dve polarnosti, ki sta spiralno prepleteni ena okrog druge ali pa obstajata ločeno druga od druge. Te energije se lahko razdelijo na dve ali več, ki so v splošnem vpete v snov.

VIDIKI RADIONIČNEGA RAZISKOVANJA

Že leta 1935 sta H. S. Burr in F. S. C. Northrop v razpravi "Elektrodinamična teorija življenja" predpostavila obstoj uravnavajočega polja. Idejam, ki sta jih v tej raziskavi dala v razmislek, so zadnjih štirideset let sledili številni znanstveniki, kar je doseglo vrhunec v delu Dr. Harolda Saxtona Burra, ki dokazuje obstoj tistega, kar Burr imenuje "življenjska polja", "polja življenja" ("fields of life"). "Organizacijski vzorec kateregakoli biološkega sistema je ustvarjen s kompleksnim elektro-dinamičnim poljem, ki ga deloma določajo njegove atomske fiziokemične komponente in ki deloma določa obnašanje in usmeritev teh komponent. To polje je v fizikalnem smislu električno in po svojih lastnostih povezuje bitja biološkega sistema v značilen vzorec ter je tudi samo deloma rezultat obstoja teh bitij. Hkrati določa komponente in je z njimi določeno." Backster je odkril, da to energijsko polje, ki deluje kot komunikacijska zveza med rastlinami in ostalimi živimi bitji, ne obstaja znotraj različnih poznanih frekvenc AM, FM ali katerekoli oblike signala, ki bi ga lahko z običajnimi sredstvi omejili... in videti je, da tudi razdalja ne pomeni omejitve. Poskusil sem zakriti rastline s Faradayevo kletko (ki preprečuje prodor elektrike) in celo s svincem obloženimi posodami. Videti je, da je mogoče, da signal ne sodi v noben znani del našega elektrodinamičnega spektra.

Tu je nekaj domnev, za katere fiziki menijo, da najbolj ustrezajo sedanjemu skupku izkušenj:

1. Vsa snov, tudi živo človekovo telo, sestoji iz molekul, molekule pa so skupki atomov.
2. Atomi so skupki elektronskih delcev, ki se imenujejo elektroni, protoni, nevtroni itd..
3. Vsi, molekule, atomi in njihovi sestavni elektronski delci, se stalno gibljejo.
4. Na hitrost tega gibanja vplivajo temperatura, masa, dimenzije ter elektromagnetno polje, v katerem se giba telo.
5. Elektronski delec, ki se giblje, je obdan z magnetnim poljem, zato ne preseneča, da ti delci izkazujejo tako električne kot magnetne lastnosti.
6. Če katerakoli snov niha v magnetnem polju, s tem ustvarja električno motnjo, ki se izmenično premika sem in tja. To se imenuje izmenični tok.
7. Če združimo točki 5 in 6, lahko pričakujemo, da vsa snov neprestano ustvarja izmenične tokove.
8. Na intenziteto in frekvenco teh električnih motenj vpliva prevodnost telesa, jakost magnetnega polja in hitrost, s katero se telo v magnetnem polju premika.
9. Če združimo točki 7 in 8, lahko pričakujemo, da bo vsako snovno telo imelo zase značilen izmenični tok.
10. Električni tok za gospodinjstva ustvarja telo, ki skozi magnetno polje zaniha 60 krat v sekundi.
11. Radijski valovi so tok, ki se izmenja milijonkrat na sekundo.
12. Svetlobni valovi so tokovi, ki se izmenjujejo trilijonkrat na sekundo.

13. Vse različne frekvence izmeničnih tokov sestavljajo elektromagnetni spekter.

14. Zaradi njihove majhne intenzitete fiziki niso uspeli zaznati izmeničnih tokov, ki izhajajo od živih teles v vseh delih elektromagnetnega spektra, vendar so te tokove zaznali v ultravijoličnem, vidnem, infrardečem in električnem delu elektromagnetnega spektra. Mogoče je, da bomo s tem, ko postajajo detektorji vse bolj občutljivi in selektivni, odkrili, da so izmenični tokovi radijske frekvence povezani s procesi v živih bitjih. Iz te predpostavke izhaja proučevanje radionike.

DNEVNIK (Raziskovalni zapiski)

Zelo pomembno je pisati "dnevnik" ali "rezultate" in podrobno analizirati vse, kar izvajate v radioniki, skupaj z rezultati, do katerih boste prišli. Zelo pomembno je, da veste, kaj ste naredili, kako ste to naredili in kje. In ko želite rezultate ponoviti... lahko to naredite, ne da bi pozabili, kaj ste naredili... Zato PROSIM, zelo NATANČNO dokumentirajte svoje rezultate in eksperimente. Sam na primer opremim zapiske v vseh svojih poročilih s podatki o uri, datumu, kraju, kjer se nahajam, in o STANJU SVOJEGA DUHA. Prosim, naredite enako, če se zares želite učiti radionike. To vas bo nagradilo z uspehom, samozaupanjem in s spoštovanjem s strani vaših kolegov!

ŽIVLJENJSKA POLJA

Kot je nekoč izjavil profesor Harold Saxton Burr: "Kar zadeva naše sedanje podatke, obstajajo nedvoumni dokazi o dejstvu, da kjerkoli je življenje, so tudi električne lastnosti." Meritve z modernimi elektronskimi napravami, ki so bile razvite v zadnjih nekaj letih, so "odkrile, da človeka in sploh vse žive oblike urejajo in vodijo elektrodinamična polja, ki jih je mogoče natančno izmeriti in narisati." Kot je Burr v svoji elektrodinamični teoriji življenja predpostavil že leta 1935, imajo vsi živi organizmi električno polje, ki upravlja njihovo rast in razkroj. Kot primer Burr navaja človeško telo. Njegove molekule in celice so neprestano v procesu razgrajevanja in ponovne izgradnje s svežimi materiali iz hrane, ki jo pojemo. A zahvaljujoč nadzornim Ž-poljem se nove molekule in celice ponovno izgradijo enako kot prej in se uredijo tako kot stare. Telesna Ž-polja "delujejo kot matrika ali kalup, ki ohranja 'obliko' ali razporeditev vsakega materiala, ki ga ulijemo vanje."

Kako lahko uporabimo znanje o Ž-poljih, da bi izboljšali kakovost naših življenj?

Razložil bom, kako je mogoče vplivati na Ž-polja in kaj lahko ta vpliv povzroči v nas ljudeh. Burr je z merjenjem naraščanja in padanja napetosti posameznih dreves v obdobju 30. let dokazal, da lahko zunanji pojavi neposredno vplivajo na Ž-polja. Odkril je, da so se Ž-polja dreves spreminjala glede na sončno obsevanje, temo, sončne pege, magnetne nevihte in lunine mene. Glede na to lahko sklepamo, da so človekova Ž-polja podobno dovzetna za različne vplive. "Polje živega sistema je urejen vzorec, ki predstavlja vesolje. Lahko torej sklepamo, da je vesolje električno polje in da je vse, kar obstaja, podrejen ali sestavni del celotnega polja." Zato velja, "da popolnoma upravičeno gledamo na polja življenja kot na sredstva fizičnega razvoja, katerega mojstrovina je, vsaj na tem planetu, človekov živčni sistem." Radionika vsebuje nekaj prav tistih načel, na katerih je zasnovana teorija Dr. Burra.

George De La Warr, pionir radionike, je to razložil takole: "Osnovna misel v radioniki je, da vsak posameznik, organizem ali snov preko energijskega polja, ki je njemu lastno, izžareva in vsrkava energijo. Bolj kompleksna kot je snov, kompleksnejša je oblika valovanja. Živi organizmi kot smo ljudje, oddajajo zelo kompleksen spekter valovanja, katerega deli so povezani z različnimi organi in organskimi sistemi telesa."
Radionika uporablja elektronsko opremo, ki jo upravlja človek, za zaznavanje preučevanega energijskega sevanja. In v skoraj vseh primerih je sevanje, ki se ga preučuje, človeška valovna oblika.

Radionične energije so subtilne energije, ki jih upravljalec naprave zazna z uporabo živcev svojih dlani. To so hkrati energije, na katere se je naravnala radionična naprava. Vzpostavljanje potrebne občutljivosti za zaznavanje teh energij je zahteva, ki jo je potrebno izpolniti, da bi lahko ustrezno uporabljali katerokoli radionično napravo. Gre za vzpostavljanje resonance z valovanjem posameznika, merjenje amplitude (skrajnega odmika) tega valovanja in nato iskanje zdravila, katerega nihanje je najbolje usklajeno z določeno boleznijo. Na ta način se organ ali organski sistem vrne v zdravo frekvenco nihanja. Velika prednost radionike je, da gre PREKO UČINKA in najde VZROK težav, se pravi psiholoških bolezenskih stanj (psihosomatskih bolezni).

Radionika zdravi avro človeka kot del njegovega fizičnega telesa, saj Ž-polje vpliva na vse človekove notranje organe. Predpostavljeno je, da razumete, da ima vsa snov frekvenco nihanja, ki je njej lastna. Imeti frekvenco nihanja pomeni imeti ritmičen vzorec ponavljajočih se period (perioda je čas, potreben za en nihajni krog, torej čas, ki ga nihalo porabi, da z neke začetne točke zaniha stran in spet nazaj do nje, v katerih se energija nihanja spreminja z ene vrednosti v drugo. Spomnimo se, da en cikel sestoji iz nihaja tja in nihaja nazaj, torej v nasprotni smeri). V taki situaciji pravimo, da frekvenca sistema niha med določenimi skrajnimi vrednostmi.

RESONANCA

Pravimo, da se resonanca pojavi takrat, kadar odgovarjajoče frekvence prostega nihanja dveh ali več različnih sistemov sovpadajo ena z drugo. Resonanca se pojavi, kadar dva sistema z enako naravno frekvenco združimo skupaj v fazi (če si predstavljamo, da gre za valovanje, to pomeni, da so 'vrhovi' in 'doline' valov poravnani); rezultat tega je, da so minimalne in maksimalne vrednosti dosežene hkrati. Kot primer lahko navedemo dejstvo, da bodo nihajoče glasbene vilice povzročile v drugih glasbenih vilicah, ki nihajo pri isti frekvenci, odmev oz. resonanco. Resonanca pomeni izmenjavo med sistemi, neke vrste 'soobčutenje'.

HARMONIČNI TONI

Vsako nihanje ima tisto, kar poznamo kot njegovo temeljno frekvenco, skupaj s pripadajočimi harmoničnimi toni. 'Temeljna' frekvenca (včasih imenovana tudi prvi harmonični ton) je PRVA in NAJNIŽJA frekvenca ter ima NAJVEČJO VALOVNO DOLŽINO. HARMONIČNI TON je zrcalna podoba temeljne frekvence. Skupaj s temeljno frekvenco obstaja neskončna vrsta harmoničnih tonov, ki vsi nihajo z različno amplitudo, a so vsi odsevi izvorne frekvence. Frekvence harmoničnih tonov so vse večkratnik osnovne frekvence in celega števila. Po temeljni frekvenci je frekvenca prvega harmoničnega tona dvakratnik temeljne frekvence, naslednja je trikratnik temeljne itd.. Splošno je znano, da magnetna polja in njihova harmonična nihanja vplivajo eno na drugo pri različnih stopnjah privlačnosti in odbojnosti, torej pri različnih stopnjah medsebojnega 'faznega sovpadanja' ali 'faznega nesovpadanja'. Videti je, da je harmonični ton fizičnega telesa prepleten s telesom samim, vendar se širi tudi preko njega... Vsak živeč organizem si torej predstavljamo tako, da v prostor izžareva frekvenco, ki določa druge vidike njegovega fiziološkega in psihološkega obstoja.

Prej sem omenil, da se ustvari resonanca, če nihajne frekvence dveh ali več sistemov sovpadejo in sistemi s tem drug v drugem proizvajajo odmev in skupaj nihajno enoglasje. Glede na te okoliščine se zdi smiselno pričakovati, da je človekovo telo kot neodvisen vir nihanja sposobno z drugimi neodvisno nihajočimi viri doseči določeno stopnjo resonance. Pa ne le ustvarjanja resonance z drugimi ljudmi, ampak tudi s frekvencami zvoka, barve, vonja itd.. Človekovo telo ima okrog sebe magnetno polje silnic z vzorcem vozlišč, ki je podoben vzorcu pri magnetni palici. Vsako od teh vozlišč je v stiku z osebo, kateri pripada. Biti v resonanci s katerokoli od teh točk torej pomeni biti v resonanci s posameznikom. Ljudje kot je Phil Allen, avtor dela "Energija, snov in oblika", domnevajo, da se te točke vozlišč pojavljajo znotraj telesa kot akupunkturni meridianski sistemi.

HARMONIČNA ZVEZA

Leta 1852 je Francoz M. Benoit izvedel eksperimente s polži, saj je menil, da v živalskem svetu deluje neka oblika harmonične zveze. Najprej je 52 polžev združil po parih, dal vsak par živeti samega zase in na ta način omogočil polžema v paru, da sta se dobro seznanila. Nato je vsak par označil s črko - torej dva polža z A, dva z B, in tako naprej. Eno garnituro z vsemi črkami abecede označenih polžev je poslal v Ameriko, drugo je obdržal v Parizu. Ob vnaprej določenem času je nato v Parizu nekega polža, na primer polža E, stresel z električnim šokom. Ob istem času se je polž E v Ameriki na ta dražljaj odzval, in sicer z neko vrsto nepravilnega obnašanja. S šokom je bilo stresenih več polžev in enostavno sporočilo je bilo mogoče prenašati s 'polžjim telegrafom'!
Leta 1965 je George De La Warr v svojem laboratoriju v Oxfordu v Angliji izvedel eksperiment. Njegov pokus je bil edinstven zato, ker je bil njegov namen pokazati, da obstaja harmončna zveza med fizičnim predmetom in njegovo sliko. Fotografiral je polža in njegovo sliko poslal 64 kilometrov stran v Evesham. V Oxfordu je bila žival nameščena v aparat, s katerega se je dalo hkrati odčitavati histograme. (Histogrami so v osnovi grafi, ki kažejo prenos energije skozi telesna tkiva - amplitudo v odvisnosti od frekvence.) V Eveshamu, ki je bil z Oxfordom povezan po telefonu, so fotografijo polža v presledkih izpostavljali določenim svetlobnim energijam, ki so uspešno povzročile odzive, ki jih je zabeležil histogram v oxfordskem laboratoriju. Enaki eksperimenti so bili izvedeni z ljudmi in njihovimi slikami, in sicer z različnimi energijskimi dražljaji, kot so svetloba, zvok, barva, ultravijolično in infrardeče sevanje in magnetizem. V vsakem primeru so odčitki histogramov pokazali, da med poskusno osebo in njeno podobo na fotografiji obstaja harmonična zveza. Druge De La Warrove raziskave nakazujejo, da obstaja harmonična zveza, tudi preko velikih razdalj, med posameznikom in med vzorci njegovih las, nohtov in drugih telesnih tekočin. Obstaja tudi veliko magične literature, ki podpira ta odkritja. Knjiga "Zlata veja" se velikokrat sklicuje na domorodce, ki so 'magično zvezo' uporabljali za svoje obrede zdravljenja, kmetovanja itd...

Živi in se uči! 'Tisti, ki pozna Zakon nihanja, pozna vse.' Hermes Trismegistus.

RADIONIKA TURNŠEK MARIJAN
KICAR 7/b, 2250 PTUJ, SLOVENIJA
GSM: 041 296 940 TEL: 059 088 057
miki.13@gmail.com