Registriraj se
Prijava
Dobrodošli na EZOTERA
sobota, januar 23 2021 @ 09:13 PM GMT
K R I S T A L I
Slide Show   Send an Electronic PostCard Previous    Next


SKELETNI KREMEN - darilo angelov

V biti angelskih kristalov je, da nas vodijo globoko v našo notranjost in da nas povežejo z notranjo resnico, ki je izvir in osnova eksistence. V tem procesu moramo odvreèi in pokopati mnoge stare identifikacije.

Angelski kristali simbolizirajo tistega, ki se je duhovno uskladil z višjim jazom in je tako neposredno povezan z izvirom kozmiène moèi. Njihov dar je, da nam podajajo duhovno varnost in resnico.


Angelske kristale poznamo pod imenom skeletni kremen. Angelski kristali so drugaèni, kot vse ostale kremenove oblike. Imajo enakomerno porazdeljene, naravno zrasle prizme in veèinoma nobenih prekinjenih ali neostrih robov. Ker vse te naravne fasete izžarevajo svetlobo, je njihov sijaj neponovljiv. Mnogo bolj raznoliki kot navadni kremen, lahko imajo angelski kristali veè vrhov, en konec, ali pa so bolj kubièni, ali pa splošèeni. Najbolj vpadljiva znaèilnost teh kristalov so oblike, ki izgledajo kot, da so postrgane. Kot da bi utelešali skeletno obliko enovitosti prasnovi, so v plasteh prevleèeni z geometrijskimi vzorci in tvorbami, ki same v sebi predstavljajo izraz najglobljih zakonov vesolja. Tako je, kot da bi bili v te kristale vpisani in vnešeni simboli kozmiène abecede.

Angelski kristali so pravo darilo za naš planet in naj bi nas, v našem èasu èišèenja, zdravljenja in ponovnega množiènega prebujanja, podpirali. S seboj prinašajo mnogo moèi, predvsem moèi za premagovanje èloveških napak in obremenitev na emocionalnem podroèju. Angelski kristali predstavljajo po eni strani bistvo fiziènega, hkrati pa tudi usklajujejo na frekvence angelskega kraljestva. Njihov izvor je mnogo pred prièetkom èasa, izvirajo namreè iz nebeških obmoèij. Ko so se nebeške moèi materializirale v fiziènem prostoru in èasu, so se angelski kristali povezali s štirimi elementi in so bili tako rojeni na zemlji. Mnogi od njih so videti ožgani, saj nosijo v sebi element ognja in so zaradi tega mnogokrat tudi dimaste barve. So najèistejše na fizièni ravni, kar se je rodilo iz matere zemlje in ker so prišli skozi eter v atmosfero, utelešajo tudi zrak. Ker rastejo veèinoma loèeno od drugih kvarènih kristalov, nastajajo v kristalnih žilah v izvirih ali v bližini izvirov. Pogosto najdemo v njihovi notranjosti tudi vodne mehurèke. Ker v sebi nosijo modrost predfiziènih èasov, so angelski kristali tudi pomoèniki in tolažitelji za ljudi ki umirajo. Pomagajo ljudem, da opustijo strah pred zapustitvijo fiziènega telesa in pridejo do spoznanja nesmrtnosti duše. Ker pa so nastali tudi iz zemlje, pomagajo pri asimilaciji vitalnih elementov zemlje, ki jih kot hrana in moè èrpamo iz tega planeta. Vzbujajo obèutek ravnovesja in ugodja, predvsem pri vseh tistih, ki ne izvirajo iz tega sveta.

Èe jih držimo v desni roki, se duševno oèistimo, uskladimo in odpremo, medtem pa s kazalcem leve roke prehajamo po robovih kristala, se lahko uskladimo z izviri znanja in spoznamo univerzalni jezik, ki je bil èloveškemu duhu do sedaj nedostopen. Govorica angelskih kristalov skriva sporoèila najvišjih spoznanj. Utelešajo višje duhovne moèi èloveštva. Mnogi od njih so v svoji obliki podobni možganskemu tkivu. Povezava snovi in oblike v njih te pripravijo do tega, da duhovno pogledaš vase in zaslutiš kozmièno zavest ali pa, da se vèasih z njo tudi zliješ.

Èe pogledamo v notranjost angelskega kristala, lahko v njem vidimo zmeraj veè plasti njegovih skrivnih dimenzij. Èe se poglobimo v tak kristal in nato zapremo oèi imamo možnost, da se globlje spustimo v lastno dušo. Notranja struktura kristala lahko deluje kot vrata v naša notranja nezavedna obmoèja. Angelski kristali stabilizirajo valovanje možganov in nevtralizirajo nekoncentrirane, skokovite in zmedene miselne oblike. S tem se aktivira kronska èakra, kar vodi k nadaljnjemu širjenju stanja zavedanja. Èe smo se duhovno tako stabilizirali, da smo prišli v nevtralno stanje, lahko sprejemamo frekvence iz angelskega kraljestva.

Nekaterim so te frekvence tuje, drugi pa se lahko lažje identificirajo z njimi. Èe je nekdo vajen, da se ima za fizièno lepega in se moèno identificira s to samopodobo, mu lahko angelski kristali pokažejo, da je v bolj vseobsežni povezavi fizièna oblika le šibki odsev tega, kar dejansko je. Ta senèna slika sebe je nekaj, kar najprej ni lahko sprejeti. Bistvo gre mnogo èez meje fiziène oblike, pa èeprav je vèasih težko, da se privadimo na to misel. Vendar pa resnica stvari zmeraj obstaja Angelski kristali nas bodo zmeraj pripeljali do te bistvene toèke, na resnico, na osnovno bit sebe. V življenju se pojavijo obièajno takrat, ko se zaènemo ukoreninjati v lastni biti. Èe se nenadoma sreèamo s takim kristalom, ga sprejmimo kot prijatelja, saj to tudi je. Pomagal nam bo najti dostop do notranjega izvira lastne angelske biti.  Image 1251 of 1257
  20061004191031748
sreda oktober 04, 2006 @10:10
Views 1916
  • Currently 0.00/5
Rating: 0.00/5 (0 votes cast)
Uploaded By: Admin  

 
Jump to:  


SLIKE IZ GALERIJE

henna1.jpg
Browse Album

STAREJŠI ČLANKI

nedelja 08-Jun


četrtek 05-Jun


torek 03-Jun


torek 06-May


nedelja 04-May


torek 22-Apr


ponedeljek 21-Apr


nedelja 26-Jan


petek 04-Mar


nedelja 20-Feb

SVEŽE NOVOSTI

No New Items